หน้าหลัก   การตั้งป้ายบรรพบุรุษ  
    การตั้งป้ายบรรพบุรุษ

 

การตั้งป้ายชื่อบรรพบุรุษ

            คุณสมบัติของผู้ตั้งป้ายชื่อบรรพบุรุษ
1.ต้องเป็นบุคคลในตระกูล แซ่ผู่
2.จะตั้งป้ายหลังจากเสียชีวิตแล้ว 3 ปี (ตามธรรมเนียมปฎิบัติ)

ขั้นตอนการปฏิบัติในการตั้งป้ายชื่อบรรพบุรุษ
1 .กรอกแบบฟอร์มคำขอตั้งป้ายชื่อพร้อมเอกสารแนบคำร้อง 
2. เอกสารประกอบคำขอตั้งป้ายชื่อ
        2.1 สำเนาบัตรประชาชน ของ ผู้ยื่นคำขอ และผู้มีชื่อในป้าย
      2.2 รูปถ่ายของผู้มีชื่อในป้าย (ถ้ามี)
3. ข้อมูลเบื้องต้นที่ต้องทราบ คือ ชื่อจีนของผู้มีชื่อในป้าย และคู่สมรส (ถ้ามี) , ถิ่นที่อยู่ในไหหลำ

            ตำแหน่งที่ตั้งป้ายบรรพบุรุษ


                       
   

                 แท่นที่ 4                แท่นที่ 2             แท่นที่ 1            แท่นที่ 3                 แท่นที่ 5
            ค่าใช้จ่ายในการตั้งป้ายชื่อบรรพบุรุษ

1.      ค่าตำแหน่งตั้งป้าย บนแท่นบูชา กำหนดราคาดังนี้

            แท่นบูชาที่ 1                  แท่นกลาง                                  ราคา 50,000 บาท

            แท่นบูชาที่ 2,3               แท่นขวา และแท่นซ้าย                 ราคา 20,000 บาท

แท่นบูชาที่ 4,5               แท่นขวาสุด และแท่นซ้ายสุด        ราคา 10,000 บาท

2.      ค่าจัดทำป้ายชื่อ  ราคาป้ายละ  4,200  บาท  

 

การติดภาพถ่ายที่มูลนิธิผู่ตี้โต๋วเส่

ภาพขยายขนาด 12 x 18  นิ้ว  ใส่กรอบพร้อมเขียนชื่อทั้งชื่อจีน และชื่อไทย หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง 

โดยติดตั้งบริเวณอาคารของมูลนิธิฯ

คุณสมบัติของผู้ที่จะติดภาพถ่ายที่มูลนิธิฯ

ต้องเป็นบุคคลในตระกูล แซ่ผู่ เท่านั้น

ค่าใช้จ่ายในการติดภาพถ่ายที่มูลนิธิฯ

          ค่าใช้จ่าย  5,000 บาท

 

          หากพี่น้องท่านใดสนใจ  กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณวีระ  ภัทรานุกุล  ผู้จัดการมูลนิธิฯ

โทรศัพท์มูลนิธิฯ 02 – 394  0652   ,  มือถือ     081 – 377  8567